Zheng Shan Xiao Zhong (Lapsang)

Zheng Shan Xiao Zhong (Lapsang)

$ 44.00

Zheng Shan Xiao Zhong (Lapsang)
正山小種
Tong Mu Guan, Wu Yi Shan
Well-balanced, smoky and sweet, known as the scotch tea.